Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статті

Статті, що подаються до збірника «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, мають відповідати тематичним і фаховим спрямуванням закладу та вимогам до фахових наукових видань.

Структура наукової статті відповідно до вимог ВАК України повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми та її актуальність у загальному вигляді й її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; мета статті; аналіз останніх досліджень та публікацій на цю тему, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Приймаються матеріали, котрі ніде не друкувалися і не подавалися авторами до інших видань. Статті аспірантів і здобувачів редакція обов’язково подає на рецензування (доктором чи кандидатом наук) на відповідність темі й науковій новизні. Обсяг статей – до 15 сторінок.

Матеріали обов’язково мають містити анотації з ключовими словами та назвою статті двома мовами : українська, англійська обсягом до 1800 зн.

За достовірність фактів, прізвищ і назв, точність цитування та дати відповідають Автор/Автори. Статтю підписують всі автори, які також надають авторську довідку двома мовами (українська, англійська), що містить прізвище, ім’я та по-батькові, індекс orcid, науковий ступінь, вчене або почесне звання, місце роботи й посаду, номери телефонів та електронну пошту.

До Редакційної колегії тексти статей подаються в електронному вигляді у редакторі  Word for Windows (.doc або .docx), формат сторінки А4, книжкова, шрифтом Times New Roman, кегль 14 з міжрядковим інтервалом – 1,5 та абзацними автоматичними відступами 10 мм. Купюри в цитатах (навмисне пропущена автором частина тексту) прозначаються трьома крапками в кутових дужках – < >.

«Цитування та внесення посилань здійснюється за правилами АРА-стиль (див. сайт). Короткі цитати (3-4 рядки) подаються в лапках із зазначенням наприкінці в круглих дужках прізвища автора, року видання, сторінок. Розлогі цитати (понад 4 рядки) подаються без лапок і з абзацу через подвійний інтервал. Бібліографія – в алфавітному порядку без нумерації: 1-й рядок без абзацу, решта з відступом 1.25 також через подвійний інтервал. Референси – в тому ж порядку латиницею з дублюванням назви твору англійською в квадратних дужках.

 

 

Схема

Приклади

Книга: 1-7 авторів

Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, ПрізвищеЗ, ІніціалиЗ, Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвище6, Ініціали6, & Прізвище7, Ініціали7. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.

Bragg, S. M. (2010). Wiley revenue recognition: Rules and scenarios (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

 

Тимошик, М. В. (2004). Видавнича справа та редагування. Київ: Ін Юре.

 

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audenrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

 

Шульгін, В., Слободяник М., & Павленко В. (2014). Хімія. Харків: Фоліо.

Книга: 8 і більше авторів

Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, ПрізвищеЗ, Ініціали3, Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвищеб, Ініціали6 ... Прізвище останнього автора, Ініціали. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. ... Komisar, R. (2008). A people's history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

 

Прусова, В. Г., Прихач, О. С., Довгань, К. Л., Остапенко, Г. Г., Бойко, С. О., Поліщук, О. О. ... Бондар, Г. Р. (2004). Математика. Київ: Освіта.

Книга за редакцією

Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.

McNamara, R. H. (Ed.). (2008). Homelessness in America. Westport, CT: Praeger Publishers.

 

Ophir, A., Givoni, M., & Hanafi, S. (Eds.). (2009). The power of inclusive exclusion. New York, NY: Zone.

 

Фіголь, Н. (Ред.). (2009). Українська мова. Київ: НТУУ «КПІ».

 

Прусова, В. Г., Прихач, О. С., Довгань, К. Л., Остапенко, Г. Г., Бойко, С. О., Поліщук, О. О. . Бондар, Г. Р. (Ред.). (2004). Математика. Київ: Освіта.

Книга: організація як автор

Назва організації.

(Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). (Номер звіту*). Місце видання: Видавництво.

*якщо це доречно

Peace Corps. (2006). A life inspired. Washington, DC: Author.

 

Організація ветеранів України. (1995). Звитяжниці: Жінки - Герої Радянського Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної війни. Київ: Україна.

Книга без автора

Назва книги: Підназва. (Рік). (номер видання). Місце видання: Видавництво.

Twenty-four hours a day. (2010). Miami, FL: BN Publishing.

 

Українська мова. (2009). Київ: НТУУ «КПІ».

Частина книги

Прізвище автора глави, Ініціали. (Рік). В Назва глави: Підназва. Ініціали Прізвище редактора або укладача (відповідальність*), Назва книги: Підназва (номер видання). (сторінковий інтервал). Місце видання:

Видавництво.

*скорочено

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. Morrison (Ed.), Burn this book (pp. 22-32). New York, NY: HarperCollins Publishers.

 

Farrell, S. E. (2009). Art. In D. Simmons (Ed.), New critical essays on Kurt Vonnegut (p. 91). New York, NY: Palgrave Macmillan.

 

Балашова, Є. (2014). В Стратегічні дослідження. А. Сухоруков (Ред.), Пріоритети інвестиційного забезпечення (2-ге вид.). (с. 59). Київ: Наукова думка.

Багатотомні видання

Прізвище автора багатотомної праці, Ініціали, & Прізвище редактора, Ініціали (Ред.). (Рік). Назва багатотомної праці: Підназва (номер видання). (Діапазон томів). Місце видання: Видавництво.

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

 

Олійник, Б. , & Шевчук, С. (Ред.). (2006). Вибрані твори (Т. 1-2). Київ: Українська енциклопедія.

Багатотомне видання (окремий том)

Прізвище автора тому, Ініціали. (Рік). Назва тому: Підназва. Ініціали Прізвище редактора (Ред.),

Назва багатотомної праці: Підназва (номер видання). (Номер тому, сторінковий інтервал). Місце видання:

Видавництво.

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 5760). Westport, CT: Greenwood.

 

Олійник, Б. (2006). Переклади. Публіцистика. Д. Павличко (Ред.), Вибрані твори (Т. 2, с. 6061). Київ: Українська енциклопедія.

Автореферат або дисертація

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва. (Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. (Master's thesis). University at Albany, State University of New York, Albany.

 

Саленко, О. (2001). Наукові основи високоефективного гідро різання. (Дис. канд. техн. наук). Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут", Київ.

Матеріали

конференцій

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

Поліщук, О. (Ред.). (2008). Інженерія програмного забезпечення, Матеріали конференції молодих вчених. Київ: Наука.

Закони, статути, накази

Назва закону або статуту або наказу. Номер закону § Номер розділу номер статті. (Рік затвердження).

Serve America Act. 42 U.S.C. § 12501et seq. (2009).

 

Про Національну поліцію. № 580-VIU § розд. II ст. 6. (2015).

Урядові

публікації

Назва офіційного органу. (Рік). Назва урядового документа: Підзаголовок. Місце публікації: Видавець.

U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation. (2009). The FBI story. Washington, DC: GPO.

Патент

Прізвище

винахідника, Ініціали. (Рік публікації). Номер патенту*. Місце видання: Патентне відомство.

*вказати країну

Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No. 6,601,955. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Мацко, Г. (1999). Патент України 26933. Київ: Державне патентне відомство України.

Стаття з журналу

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва статті: Підназва. Назва журналу, Номер журналу, Сторінковий інтервал.

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A discussion of problems that arise in its application. Journal of Higher Education, 31 (9), 471-480.

 

Роїк, М. (2014). Сучасний стан реєстрації представників роду Salix. Біоенергетика, 1(5), 21-23.

Стаття з газети

Прізвище, Ініціали. (Дата випуску). Назва статті: Підназва. Назва газети, сторінковий інтервал.

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York Times, p. C1.

 

Ali, A. H. (2010, April 27). 'South Park' and the informal Fatwa. Wall Street Journal, p. A17.

 

Лиховид, І. (2016, Січень 15). Медичний прорив. День, с. 2.

Звіт з науково- дослідної роботи

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва (номер звіту). Місце видання: Видавець.

Rowe, I.L., & Carson, N.E. (1981). Medical manpower in Victoria (4). East Bentleigh (AU): Monash University, Department of Community Practice.

 

Нелін, Є.Н. (2011). Високовибірні резонансно- тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів (2332-п). Київ: НТУУ "КПІ".

 

БО документа*.

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval

 

Відновлено з http: або

interaction. Retrieved from

 

doi:

http://www.db.dk/pi/iri

 

* за прикладами

Muses, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the

 

наведеними вище

Tibetan Tantra. Retrieved from

 

(книги, журналу, газети і т.д., але без

http://www.sacred-texts.com

Електронні ресурси

відомостей про місце

Дахно, І. (2014). Право інтелектуальної

видання і

власності. Київ: ЦУЛ. Відновлено з

видавництво)

http://culonline.com.ua/full/959-pravo-intelect-

vlasn_dahnopdf.html

 

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny

 

bones and earlobes. New York Times, p. C1. Retrieved from www.nytimes.com

 

Лиховид, І. (2016, Січень 15). Медичний прорив. День, с. 2-3. Відновлено з http://www.day.kiev.ua/ru/article/den- ukrainy/medicinskiy-proryv

 

Hsueh, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Educational Technology Research, 55(2), 11-27. doi:10.1007/s11423-008-9098-1

 

 

 

         

 Детальніше про APA стиль за посиланнями:

•     Бібліотека університету штата Нью-Йорк в Олбані: http://library.albany.edu/cfox

•     Лабораторія університету Пердью: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.