Цирк як форпост національного спротиву. Авторський режисерський погляд

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.34026/1997-4264.32.2023.281331

Ключові слова:

цирк, аудіовізуальне мистецтво, режисура, арена, екран, авторський кінематограф, телебачення

Анотація

Окреслено місце циркознавчих студій у системі сучасного гуманітарного знання. Проаналізовано сучасний стан циркознавства та виявлено його ключові проблеми. Визначено дотичність циркового та аудіовізуального мистецтва, окреслено фактори взаємовпливу. Здійснено спробу розширити межі циркознавства в контексті кінознавчих розвідок. Показано вплив суспільно-політичних процесів на розвиток циркового й аудіовізуального мистецтва. З’ясовано роль екранних засобів у презентації циркового мистецтва, оригінальної творчості його найяскравіших майстрів. Висвітлено значимість екранної режисури в інтерпретації здобутків представників циркової галузі.

Біографія автора

Галина Погребняк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець

Посилання

Horchynska, O. Sofiiskyi sobor v Kyievi [Sophia Cathedral in Kyiv]. Retrieved from: https://the-city.kiev.ua/ua/article/sofiyskiy-sobor-kiev-137 (дата звернення 02.02.2023). [in Ukrainian]

Hurʾieva, O.N. (2009). Vytoky vynyknennia osnovnykh zhanriv tsyrkovoho mystetstva [The origins of the main genres of circus art]. Mariupol: Vyd-vo «Renata». 240 s. [in Ukrainian]

Dobroskok, O. (2000). Kino i yoho zasoby [Cinema and its means]. Svitova kinoklasyka: zb. st. Kyiv: Vydavnychyi dim «KM Akademia». S. 6-10. [in Ukrainian]

Zavershylysia ziomky filmu pro ukrainskoho sylacha XX storichchia [Filming of the film about the Ukrainian strongman of the 20th century has ended]. Retrieved from: https://www.istpravda.com.ua/short/50c8c1957ab4b (дата звернення 03.02.2023). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu [The Law of Ukraine On the Foundations of National Resistance]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1702-20#Text (дата звернення 03.02.2023). [in Ukrainian]

Zubavina, I.B. (2009). Khudozhnie modeliuvannia chasoprostoru u kinematohrafi yak semantykoestetychnyi poshuk [Artistic modeling of space-time in cinematography as a semantic-aesthetic search]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I.K. Karpenka-Karoho: zb. nauk. prats. Vyp. 4-5. S. 224-239. [in Ukrainian]

Zubavina, I.B. (2021). Ontolohiia virtualnoho prostoru: Ekranoznavchi zshytky [Ontology of virtual space: Screen recognition notebooks] / In-t problem suchas. mystetsva NAM Ukrainy. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka». 376 s. [in Ukrainian]

Erman, H. Istorii komikiv z inshykh krain, yaki braly uchast u vyborakh [Stories of comedians from other countries who participated in elections]. Retrieved from: https://cripo.com.ua/stories/istoriyi-komikiv-z-inshihkrayin-yaki-brali-uchast-u-viborah/ (дата звернення 04.02.2023) [in Ukrainian]

Kataieva, M. Vriatovani tvaryny: u stolytsi pokazhut film pro zhyttia tsyrku pid chas viiny [Rescued animals: a film about the life of the circus during the war will be shown in the capital]. Retrieved from: https://vechirniy.kyiv.ua/news/77634/ (дата звернення 05.02.2023). [in Ukrainian]

Kyiv. Ploshcha Peremohy, 2 [Kyiv. Victory Square, 2]. Retrieved from: https: // academyart.org.ua/news/kyiv.-victory-square-2 (дата звернення 05.02.2023). [in Ukrainian]

Klitka dlia dvokh: Ukrainskyi kulturnyi fond [A cage for two: Ukrainian Cultural Fund]. Retrieved from: https://ucf.in.ua/ archive/5f1 180fd67 7d7565 c5270113 (дата звернення 06.02.2023). [in Ukrainian]

Kondrashov, V. (2012). Kinomova yak spetsyfichna systema khudozhnikh zasobiv u literaturnomu teksti (z dosvidu ukrainskykh pysmennykiv-shistdesiatnykiv) [Cinema as a specific system of artistic means in a literary text (from the experience of Ukrainian writers of the 1960s)]. Pytannia literaturoznavstva. Vyp. 86. S. 18-25.

Myhashko, O. Lokalne serednovichchia: yak zhyve tsyrkshapito u Kyievi [Local Middle Ages: how the circus tent lives in Kyiv]. Retrieved from: (дата звернення 06.02.2023) [in Ukrainian].

Musiienko, O.S. (2018). Modernizm @ avanhard: yednist protylezhnostei: kinematohraf XX stolittia [Modernism @ avant-garde: unity of opposites: cinema of the 20th century]. Kyiv: Lohos. 400 s. [in Ukrainian]

Noskov, V., Bastanov, D. Voiuiu z artystamy tsyrku za zhyvu orkestrovu muzyku – dyryhent Reznytskyi [I fight with circus artists for live orchestral music – conductor Reznytskyi]. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/28403674. Html (дата звернення 06.02.2023) [in Ukrainian]

Pohrebniak, H.P. (2020). Avtorskyi kinematohraf u kulturnomu prostori druhoi polovyny XX – pochatku XXI stolittia [Author’s cinematography in the cultural space of the second half of the 20th - beginning of the 21st century]: monohrafiia. Kyiv: NAKKKiM. 448 s. [in Ukrainian]

Pohrebniak, H.P. (2021). Problemy rezhyserskoi osvity v Ukraini [Problems of directing education in Ukraine]. Geneza idei i dynamika rozvytku ekrannykh mystetstv : kolektyvna monohrafiia [nauk. red.: O.V. Bezruchko]. Kyiv : Vydav. tsentr KNUKiM. T. 9. S. 146-186. [in Ukrainian]

Pohrebniak, H.P. (2022). Novi pidkhody pidhotovky rezhyserskykh kadriv yak nahalna vymoha chasu [New approaches to the training of directors as an urgent need of the hour]. Pedahohichna nauka i osvita u suchasnomu vymiri: problemy i perspektyvy rozvytku: Materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (20 travnia 2022 r.) / za zah. red. V.V. Yahodnikovoi. Odesa: vydavets Bukaiev Vadym Viktorovych. S. 217-221. [in Ukrainian]

Pozharska, O. Yu. (2017). Tsyrk yak predmet humanitarnoho naukovoho analizu [Circus as a subject of humanitarian scientific analysis]. Mizhnarodnyi visnyk: Kulturolohiia. Filolohiia. Muzykoznavstvo. Vyp. № 1(8). S. 82-86. [in Ukrainian]

Pozharska, O.Yu. (2020). Reprezentatsii tsyrku v kinematohrafi [Representations of the circus in cinema]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. Vyp. 35. S. 239-245. [in Ukrainian]

Pospielov, O. (2019). Tsyrkove mystetstvo u naukovomu dyskursi (kinets XVIII – XIX st.)[ Circus art in scientific discourse (end of XVIII – XIX centuries)] Retrieved from: https://www.researchgate.Net/publication/34664979_CIRKOVE_MISTECTVO_U_NAUKOVOMU_DISKURSI_KINEC_XVIII_-_XIX_ST (дата звернення 07.02.2023). [in Ukrainian]

Pidhora-Hviazdovskyi, Ya. Ivanovomu rodu nema perevodu [The Ivan family has no ending]. Retrieved from: https://web. archive.org/web/20130921053901/ http://zbruc.eu/node/13059 (дата звернення 07.02.2023). [in Ukrainian]

Puchkov, A., Chervinskij, A. (2008). Vremya teksta i prostranstvo kartiny v kinematografii: O konstrukcii obsuzhdeniya kinematograficheskoj realnosti [Time of the text and space of the picture in cinematography: On the construction of the discussion of cinematic reality]. MIST: Mistectvo, istoriya, suchasnist, teoriya. Kiyiv: IPSM NAMU. № 4–5. S. 272-283 [in russian]

Puchkov, A. (2021). Gimnazicheskij slovesnik Aleksej Selivachyov – pervyj ukrainskij kulturoved: Vmesto predisloviya [Gymnasium linguist Aleksey Selivachev – the first Ukrainian culturologist: Instead of a preface] Psihologiya yudofilstva i drugie sochineniya / Pod nauch.red. A.A. Puchkova; Redkol.: K.G. Maksimovich, A.A. Puchkov, M.R. Selivachev i dr. Nyu-Jork: Almaz. 536 s.: il. [in russian]

Romanenkova, Yu.V.-a (2020). Suchasna ukrainska tsyrkova shkola yak instrument prezentuvannia krainy u svitovomu kulturnomu prostori [The modern Ukrainian circus school is like a tool for presenting the country to the light cultural space ]. Molodyi vchenyi. № 3 (79) S. 69-73 [in Ukrainian]

Romanenkova, Yu.V.-b (2020). Suchasne tsyrkove mystetstvo yak pole dlia borotbi zi stereotypamy [Modern circus art as a field for combating stereotypes]. ART-platFORMA. Tom 1. № 1. Retrieved from: https://art-platforma.kmaecm.edu.ua/index.php/art1/article/view/10 (дата звернення 08.02.2023). [in Ukrainian]

Rybakov, M.A. (2006). Kievskij cirk: lyudi, sobytiya, sudby [Kyiv circus: people, events, fates]. Izdanie 2-e, dopoln. i ispr. Kiev, Atika. 304 s. [in russian]

Skopenko, O., Tsymbaliuk, T. (2007). Avtor [Author]. Mala filolohichna entsyklopediia. Kyiv: Dovira. S. 17. [in Ukrainian]

Skurativskyi, V. (1996). Kino yak «vidkryttia liudyny» [Cinema as the «discovery of man»]. Filosofska i sotsiolohichna dumka. № 1–2. S. 65-98. [in Ukrainian]

Skurativskyi, V. (2018). Portret kinoznavtsi zamist peredmovy [Portrait of a film critic instead of a preface. Modernism @ avant-garde: unity of opposites: cinema of the 20th century]. Modernizm @ avanhard: yednist protylezhnostei: kinematohraf XX stolittia. Kyiv: Lohos. S.13-20. [in Ukrainian]

Cherkov, H. (2010). Transformatsiia realnosti v epokhu dyhitalnykh tekhnolohii [Transformation of reality in the era of digital technologies]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I.K. Karpenka-Karoho: zb. nauk. prats. Kyiv. Vyp. 7. S. 128-135. [in Ukrainian]

Chibalashvili, A. Modeli isnuvannia khudozhnoho syntezu v dyskursi mizhvydovoi mystetskoi praktyky XX stolittia [Models of the existence of artistic synthesis in the discourse of interspecies artistic practice of the 20th century]. URL: https://www.culturology.academy/wp-content/ uploads/ KD5 _ Chibalashvili.pdf (дата звернення 16.02.2023). [in Ukrainian]

Shumakova, C.M. (2015). Genezis i evolyuciya harkovskoj shkoly cirkovogo iskusstva [Genesis and evolution of the Kharkov school of circus art] : dis. na soisk. uchenoj stepeni kand. iskusstv. : 26.00.04. Harkov. 288 s. [in russian]

Pogrebniak, H. (2022). Actual problems of modern directing education. Bulletin of Kuiv National Unisversity of cultur and art. Series of Audiovisual Art and Production. Vol.5. №2. P.189-198. [in English]

Pulver, A. Jean-Luc Godard, giant of the French new wave, dies at 91. Retrieved from: https://www.theguardian.com/film/2022/sep/13/jean-luc-godard-giant-of-the-french-new-wave-dies-at-91 (дата звернення 16.02.2023). [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО