DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183903

АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТОСЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ В УКРАїНІ: ІСТОРИЧНОМИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Катерина Юдова-Романова

Анотація


Дослідження присвяченe вивченню та систематизації джерел становлення в Україні архітектурно-дизайнерських принципів організації протосценічних форм простору. Авторка, аналізуючи архітектурно-просторову концепцію розміщення та побудови святилищ у городищах давніх слов’ян та основні засоби їхнього дизайну, визначає типологічні риси локацій як формотворчої складової творів сценічного мистецтва.

Ключові слова


протосценічні форми простору; сценічне мистецтво; капища; городища; язичницькі храми

Посилання


Агафонова А. Ю. Пластические искусства в интерьере театра (отечественный опыт последней трети ХХ – начала ХХI вв.) : дис.. канд. искусствов. : 17.00.04 ; ГОУ ВПО Москвоск. гос. худ.-пром. академ. им. С. Г. Строганова. Т. 1. Москва, 2012. 257 с.

Анисимов А. В. Формирование системы театрально-зрелищных зданий крупнейших городов (на примере г. Москвы) : дис. ... докт. архитектуры: 18.00.02. Т. 1. Москва, 1987. 323 с.

Антонович Д. Триста років українського театру (1619– 1919). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. 272 с.

Архитектура советского театра / Ю. Д. Хрипунов, Ю. П. Гнедовский, С. В. Гнедовский, В. В. Лазарев, Н. Я. Матвеева, Э. и. Окунева. Москва: Стройиздат, 1986. 400 с.

Бархин Г. Б. Архитектура театра. Москва: Академия архитектуры СССР, 1947. 245 [3] с.

Быков В. Е. Архитектура открытых театров. Москва: Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1954. 130 с.

Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. 392 с.

Вороний М. К. Театр і драма : Зб. ст. Київ : Мистецтво, 1998. 408 с.

Древняя Русь: город, замок, село / Отв. ред. Б. А. Колчин. Археология СССР: с древнейших времен до средневековья: изд. в 20 томах. Академия наук СССР, ордена Трудового Красного Знамени институт Археологии; под общ. ред. Б. А. Рыбакова. Москва : Наука, 1985. 429 с.

Капище. Мистецтво: терміни та поняття : енциклопед. вид. : у 2-х т. Т. 1 : (А–Л) / Сергій Данилович Безклубенко. Київ : Інститут культурології НАМ України, 2008. С. 161.

Карманський П. Артистичні замітки. Діло. 1910. № 287. С. 1–2.

Кропивницький М. Л. Автобіографія М. Л. Кропивницького / М. Л. Кропивницький. Зб. статей, спогадів і матеріалів. Київ : Мистецтво, 1955. С. 5–73.

Лисяк О. Відламки «Шибки у вікні»: Зб. статей, оповідань, нарисів і репортажів. Торонто : Вісті Комбатанта, 1996. 228 с.

Лужницький Г. Л. Історія українського театру. ЗНТШ. Т. 121. Нью-Йорк ; Париж : [Б.в.], 1961. 58 с.

Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології. Київ : Укр. письменник, 1993. 63 с.

Проскуряков В. І. Принципи розвитку архітектурної типології українського театру : дис. … д-ра. архітектури : 18.00.02 : захищена 03.07.2002 : затв. 13.11.2002. Львів, 2002. 485 с.

Русанова и. П., Тимощук Б. А. Ещё раз о славянском языческом центре на реке Збруч. Российская археология. 1998. № 2. С. 234–243.

Русанова и. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян ; под. ред. д-ра наук С. А. Плетнёвой. 2-е изд., испр. Москва : Ладога-100, 2007. 304 с.

Русанова и. П. Культовые места и языческие святилища славян V–XIII вв. Советская археология. 1992. № 4. С. 50–62.

Семчишин М. Тисяча років української культури: історичний огляд культурного процесу. Київ : Друга рука ; Ростов-на-Дону : Феникс ; Харків : Грампус Эйт, 1993 . 550 с.

Тимощук Б. О. Поганські городища-святилища Галицької Русі. Буковинський журнал (Чернівці). 1996. Ч. 1-2. С. 83–96.

Українська культура : лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упор. С. В. Ульяновська ; вст. ст. І. М. Дзюби ; перед. сл. М. Антоновича. Київ : Либідь, 1993. 592 c. : іл.

Филипчук М. Слов’янські поселення Прикарпаття у другій половині І тисячоліття нашої ери. Стільсько і його околиця. Миколаївщина : Зб. наук. ст. Т. 1. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. С. 80–104.

Франко І. Я. Нові матеріали до історії українського вертепу / І. Я. Франко. Зібрання творів у 50 т. : Т. 38. Літературно-критичні праці (1895–1911). Київ : Наукова думка, 1983. С. 318–402.

Франко І. Я. Руський театр / І. Я. Франко. Зібрання творів у 50 т. : Т. 29. Літературно-критичні праці (1893–1895). Київ : Наукова думка, 1981. С. 96–112.

Франко І. Я. Руський театр в Галичині / І. Я. Франко. Зібрання творів у 50 т. : Т. 26. Літературно-критичні праці (1876–1885). Київ : Наукова думка, 1980. С. 357–373.

Франко І. Я. Русько-український театр (Історичні обриси) / І. Я. Франко. Зібрання творів у 50 т. Т. 29. Літературно-критичні праці (1893–1895). Київ : Наукова думка, 1981. С. 293–336.

Хрипунов Ю. Д. Архитектура Большого театра. Москва : Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1955. 248 с.

Чарнецький С. Золотий вік українського театру : (управа Гриневецького і Біберовича). Львів : З друк. Ставропіг. інту під управою Ю. Сидорака, 1916. 10 с.

Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. Львів : Літопис, 2014. 584 с.

Чуйко С. І. Святково-обрядова сфера Трипілля. Вісник КНУКіМ. 2006. № 15. С. 88–94.

Юдова-Романова К. В. Масові свята в умовах первісного суспільства. Вісник ДАКККіМ. Київ : Міленіум, 2012. № 2. С.152–157.

Chmelko, A. Divadlo no východnom Slovensku : Historický nářrt. Kosice : Východoslov. vydav., 1971. 308 р.

Izenour, G. C. Theater design. New Haven : Yale University Press, 1997. 666 p.

Pochat, G. Theater und bildende Kunst im Mittelalter und in der Renaissance in Italien. Graz : ADEVA Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1990. 434 s. (Series: Forschungen und Berichte des Institutes für Kunstgeschichte der KarlFranzens-Universität Graz)

Steele, J. Theatre Builders. London : Academy Editions, 1996. 223 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ