DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183910

ВІД СЛОВА НАПИСАНОГО ДО СЛОВА ЖИВОГО

Любов Підлісна

Анотація


Словесна дія — це найактивніша форма життя людської свідомості. Природа зародження слова, кожен звук мови потрібно розглядати як мовний вчинок, як дію. Звідси випливає основний принцип роботи над зовнішньою технікою мовлення: всі її елементи (дикція, дихання, голос) повинні підпорядковуватися сценічній дії. Якщо буде правильно потрактована внутрішня лінія, думки й почуття персонажів, то й голос сам піде за роллю, а саме — від внутрішньої правди до правди зовнішніх проявів. Дія полягає не в тому, щоб виконавець багато рухався, а в активному душевному рухові, який має виражатися через дієве слово. Дорога від написаного слова до живого, дієвого довга і нерівна. Але подолати її зможе кожен, хто фанатично відданий театру.

Ключові слова


декламація; штампи; думка; інтонація; підтекст; дієвість мови; сценічна правда

Посилання


Белинский В. Г. Сочинения : в 3-х т. Т. 1. Москва : Гослитиздат, 1948.

Гоголь и театр / Сост. и коммент. М. Б. Загорского. Москва : искусство, 1952. 568 с.

Гончаров А. А. Поиски выразительности в спектакле. Москва : искусство, 1959. 150 с.

Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів, 1999. 188 с.

Эфрос А. В. Штамп мой – враг мой. Режиссерское искусство сегодня. Москва : искусство, 1952.

Эфрос Н. Московский Художественный театр. 1898-1923. Москва–С.-Петербург, 1924. 450 с.

Запорожец Т. и. Логика сценической речи. Учеб. пособие. Москва : Просвещение, 1974 128 с.

Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. Москва : искусство, 1964. 160 с.

Курбас Л. Філософія театру / Упорядник М. Лабінський. Київ : вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 916 с.

Немирович-Данченко В. и. Театральное наследие: в 2 ч. / Сост., ред. В. Я. Виленкин. Москва : искусство, 1952. Ч. 1. 442 с.

Станиславский К. С. Собрание сочинений. Т. 3. Москва : искусство, 1955.

Товстоногов Г. А. О профессии режиссера. Москва : ВТО, 1967. 356 с.

Черкашин Р. О. Художнє слово на сцені. Київ : Вища школа, 1989. 327 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ