DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.187971

ПОРТРЕТ МИТЦЯ: ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЖАНРОВОМУ ПОГРАНИЧЧІ

Олександр Юрійович Клековкін

Анотація


Літературний (творчий) портрет митця сформувався на базі біографічного методу дослідження як жанрове пограниччя між академічним театрознавством і журналістикою на початку ХХ століття. Однак ні достатнього теоретичного, ні методологічного обґрунтування у театрознавстві цей жанр досі не отримав. У пропонованому дослідженні зроблено спробу визначити деякі особливості жанру, спираючись на аналіз текстів одного з фундаторів українського театрознавства — Петра Руліна. У процесі аналізу увагу сконцентровано не на висновках, яких дійшов Рулін, а на способі, яким він їх отримав, на питаннях, що їх намагався досліджувати. Джерельною базою дослідження є три статті та монографія Руліна, присвячені творчості Марії Заньковецької. У результаті дослідження диференційовано завдання літературного (творчого) портрета виконавця у театрознавстві й у театральній журналістиці; окреслено коло питань, на які може (а на які не може) відповісти історія театру. Виявлено залежність особливостей літературного портрета від визначення предметного поля театрознавства, що істотно відрізняється у різних авторів.


Ключові слова


Театрознавство і театральна журналістика; предмет поле театрознавства; пограничний жанр; творчий портрет актора; фіксація вистави і ролі; стиль і прийоми виконання; історіографія Петра Руліна

Посилання


Алперс Б. Театр Мочалова и Щепкина. Москва : Искусство, 1979. 632 с.

Альтшуллер А., Дмитриев Ю., Ростоцкий Б. Театроведение. Театральная энциклопедия. Москва : Советская энциклопедия, 1967. Т. V. С. 159.

Альтшуллер А., Рудницкий К. Театральная критика. Театральная энциклопедия. Москва : Советская энциклопедия, 1967. Т. V. С. 135.

Аникст А. Театроведение. Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. 3-е изд. Москва : Советская энциклопедия. 1976. Т. 25. 349–350.

Барбой Ю. О направлениях искусствоведческого анализа спектакля. Границы спектакля: Сборник статей и материалов / Ред. колл. Ю. М. Барбой, Л. И. Гительман, Е. И. Горфункель (отв. ред.), Г. А. Лапкина, Г. В. Титова, сост. Е. И. Горфункель, Г. А. Лапкина, А. А. Юрьев. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГАТИ. 1999. С. 9–16.

Барт Р. Две критики / Р. Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика ; пер. с фр. Москва : Прогресс, 2008. С. 262–268.

Барт Р. Критика и истина / Р. Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика ; пер. с фр. Москва : Прогресс, 2008. С. 319–374.

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. Київ : Либідь, 1998. 408 с.

Всеволодский-Гернгросс В. История русского театра. В 2-х т. Ленинград, Москва : Теа-кино-печать, 1929. Т. 1. 576 с.

Гвоздєв О. Німецька наука про театр (до методології іс- торії театру) / О. Гвоздєв. З історії театру і драми ; пер. з рос. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. С. 9–39.

Гроссман Л. Жанры художественной критики // Л. Гроссман. Цех пера: Эссеистика. Москва : Аграф, 2000. С. 233–259.

Гусев А. Театроведение. Большая Советская Энциклопедия. Москва : Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1956. Т. 42. С. 87.

Евреинов Н. Оригинал о портретистах (к проблеме субьективизма в искусстве). Москва : Государственное из- дательство, 1922. 112 с.

Котте А. Театральность: понятие в поисках собственного предмета. Театроведение Германии: Система координат / Сост. Э. Фишер-Лихте, А. А. Чепуров. Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2004. С. 215–232.

Міхалік Я. Як писати історію? Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей ; пер. з пол. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. С. 7–25.

Мокульский С. Введение. Хрестоматия по истории западноевропейского театра ; под ред. С. Мокульского: в 2 т. Москва : Искусство, 1955. Т. 1. С. 3–31.

Рулін П. Акторський стиль Заньковецької. Червоний шлях. 1927. No 4. С. 183–203.

Рулін П. Артистичний шлях М. К. Заньковецької. Червоний шлях. 1926. No 2. С. 164–183.

Рулін П. Артистичний шлях М. К. Заньковецької. Червоний шлях. 1926. No 11–12. С. 204–220.

Рулін П. Марія Заньковецька. Життя і творчість. Київ : Кооперативне видавництво «Рух», 1929. 112 с.

Рулін П. Образи Заньковецької. Червоний шлях. 1927. No 3. С. 156–174.

Станішевський Ю., Юдкін І. Вступ. Історія українського театру: у 3 т / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. Т. 2: 1900–1945. С. 5–14.

Таршис Р. Театральная критика и театроведение. Введение в театроведение / Сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГАТИ, 2011. С. 161–170.

Чепуров А. Измерение театра. Театроведение Германии: Система координат / Сост. Э. Фишер-Лихте, А. А. Чепуров. Санкт-Петербург : Балтийские сезоны. 2004. С. 7–13.

Fischer-Lichte E.Quo Vadis? Theatre Studies at the Crossroads. Modern drama: defining the field. Toronto. University of Toronto Press. 2003. P. 48–66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ