DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188324

ЕКРАННІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДРАМИ Т. ШЕВЧЕНКА «НАЗАР СТОДОЛЯ» У ПОЛІ МІЖТЕКСТОВИХ ВЗАЄМИН

Тетяна Василівна Журавльова

Анотація


Пропоноване дослідження аналізує екранні інтерпретації п’єси Т. Шевченка «Назар Стодоля» у їх- ній відповідності до основних смислів першоджерела. Сам драматичний твір розглянуто як джерело інтертекстуальних включень у новий, кінематографічний, текст. 

Порівняльний аналіз екранізацій засвідчує переосмислення кінематографістами базового тексту, відповідно й зміни його сюжетно-образної концепції, що дало змогу режисерам розкрити власне бачення теми та ідеї цієї драми. 


Ключові слова


Т. Шевченко; «Назар Стодоля»; екранні інтерпретації; кінодраматургія; екранізації; інтертекстуальність; українська екранна культура

Посилання


Балухатый С. Поэтика мелодрамы. Вопросы поэтики. Ле- нинград : Изд-во ЛГУ, 1990. С. 30–80.

Барт Р. От произведения к тексту. Избранные работы: Семиотика: Поэтика ; пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К.Косикова. Москва : Прогресс, 1989. С. 413–423.

Драматургія Шевченка [Електронний ресурс]. Шевчен- ківська енциклопедія. URL: http://www.shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu- ta-malyarsku-tvorchst/94-dramaturgya-shevchenka.html

Журавльова Т. Екранізація творів Тараса Шевченка в українському кінематографі: реалізація мелодраматичних принципів першоджерела. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Київ : НАН України, , ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 2013. Вип. 13. С. 137–142.

Журавльова Т. Класика української драматургії в екранних інтерпретаціях: мелодраматичний аспект відтворення першоджерела. Проблеми міжвидового синтезу в українській культурі в полі діалогів різнона- ціональних культурних традицій : колективна моно- графія [голов. ред. Г. Скрипник]. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 2019. С. 134–154.

Кисіль О. Український театр. Київ : Мистецтво, 1968. 260 с.

Пащенко А. Мотиви і образи Кобзаря в кіно. [Елек- тронний ресурс]. Кіно Театр. Київ: 2014 No1. Режим доступу : http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1580

Пилипчук Р. Драма «Назар Стодоля»: від створення і пер- шого сценічного втілення (1842–1844 рр.) та першодруку (1862 р.) до регулярних вистав в руському (українському) народному театрі Товариства “Руська (українська) бесіда” (1864-1900 рр.) у Галичині». Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. пр. : 200-літтю від дня народж. Т. Шевченка присвячується. М-во куль- тури України, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2014. Вип. 14. С. 14-30.

Примаченко Я. Українське кіно 1920-х років у пошуках власних тем та смислів. [Електронний ресурс] Україна модерна: міжнародний інтелектуальний часопис, 2017, 15 березня. URL: (http://uamoderna.com/md/prymachenko-ukrainian-cinema).

Рулін П. На шляхах революційного театру. Київ : Мисте- цтво, 1972. 354 с.

Скорина Л. Енергетика жанрової форми п’єси Тара- са Шевченка «Назар Стодоля». Шевченків світ : наук. щорічник : Вип. 3. Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. С. 82–90.

Франчук М. Традиційні мотиви в драмі Т. Шевченка «На- зар Стодоля». Науковий вісник Ужгородського універси- тету : Серія: Філологія. Соціальні комунікації. (Збірник укладено за матеріалами Міжнародної наук.конференції «Т. Шевченко–володар у царстві духа» (25-26.02.2014 р., Ужгород) присвяч. 200-літтю від дня народження Т. Шев- ченка) [ред. кол. Г.Шумицька]. Ужгород : Говерла, 2014. Вип. 1 (31). С. 261–264.

Шалацька Г. Жіночі образи драми «Назар Стодоля» Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої по- ловини ХІХ ст. Шевченкознавчі студії. Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. Вип. 16. С. 273–282.

Шевченко Т. Назар Стодоля / Т. Шевченко. Твори: в 5 т. Т. 3: Драматичні твори. Повісті. Київ : Дніпро, 1971. С. 7–42.

Шубравський В. Є. Драматургія Т. Г. Шевченка. Київ: Держлітвидав, 1961. 120 с.

Boyum, Joy Gould. «Double Exposure: Fiction into Film». New York : Universe Books, 1985. 287 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ