DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188345

ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА ШАРЛЯ БОДЛЕРА У ПЕРСПЕКТИВІ ЧАСУ

Олена Ігорівна Оніщенко

Анотація


У статті, спираючись на наріжні ідеї спадщини Ш. Бодлера — видатного французького поета та теоретика мистецтва, — проаналізовано співвіднесеність його позиції з філософсько-естетичними та мистецтвознавчими орієнтирами французької гуманістики середини ХІХ століття. Показано, що у пер- спективі часу наукові розвідки Ш. Бодлера не втратили ані актуальності, ані теоретичної значущості.


Ключові слова


теоретична спадщина; поезія; живопис; «синтез мистецтв»; «еклектика»; «фальсифікація почуття»

Посилання


Латышев М. Вехи жизни и творчества Ш. Бодлера / М.Латышев. Шарль Бодлер. Цветы зла: Стихотворения. Статьи об искусстве. Москва: ЗАО Изд-во “ЭКСМО-ПРЕСС”, 1998. С. 324-326.

Саррот Н. Тропизмы ; [пер. с фр. Л. Зониной, Г. Косико- ва, И. Кудесовой ; вступ. ст. А. Таганова] / Н. Саррот. Тропизмы. Эра подозрения. Санкт-Петербург : Изд-во «Полинформ-Талбури», 2000. С. 13–132.

Бодлер Ш. Об искусстве ; [пер. с фр. Н. Столяровой и Л. Липман ; предисл. В. Левика ; послес. В. Мильчиной]. Москва: Искусство, 1986. С. 243–248.

Пруст М. Против Сент-Бёва. Статьи и эссе ; [пер. с фр. Т. В. Чугуновой ; вступ. ст. А. Д. Михайлова ; коммент. О. В. Смолицкой, Т. В. Чугуновой]. Москва : ЧеРо, 1999. 224 с. : ил.

Мильчина В. Послесловие / В. Мильчина. Бодлер Шарль. Об искусстве ; [пер. с фр. Н. Столяровой и Л. Липман ; предисл. В. Левика ; послесл. В. Мильчиной]. Москва : Искусство, 1986. С. 394–429.

Эклектика. URL: https://dicacademic.ru/dic.nst/enc_culture/1154/Эклектика.

Фальсификация. URL: https://dicacademic.ru/dic.nsf/lower/19906


Пристатейна бібліографія ГОСТ