DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202674

«ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ» ФРАНЦУЗЬКОЇ ГУМАНІСТИКИ: ДОСВІД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIX СТОЛІТТЯ

Олена Ігорівна Оніщенко

Анотація


У статті реконструйовано основні тенденції розвитку французької гуманістики другої половини ХІХ століття і відтворено як процес взаємодії низки гуманітарних наук, що вплинув на обґрунтування теоретичних засад тогочасної художньої практики, так і на «розмивання» романтизму — панівного засобу відтворення дійсності. Артикульовано значення теоретико-практичного паритету — специфічного чинника європейської гуманістики, — дослідницький потенціал якого повною мірою виявився на французьких теренах. Наголошено на факті формування «проблемного поля», що — значною мірою — окреслило суперечливий рух подальшого мистецького розвитку.


Ключові слова


французька гуманістика; теоретико-практичний паритет; «проблемне поле»; «мистецтво для мистецтва»; інтуїтивізм

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Levchuk, L. T. (2007). European cultural region: experience of theoretico-practical parity. Aktualni filosofski ta kulturolohichni problemy suchasnosti: almanakh. Vyp. 20. Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNLU. S. 83–90 [in Ukrainian].

Milchina, V. A. (1986). Posleslovie / V. Milchina. Sharl Bodler. Ob iskusstve. [per. s fr. N. Stolyarovoy i L. Lipman; predisl. V. Levika]. Moskva : Iskusstvo. S. 394– 420 [in Russian].

Gote, T. (1989). Enamels and cameos : collection; sost. G. K. Kosikov. Moskva : Raduga. Na fr. yazyike s parallelnyim russkim tekstom. 368 [in Russian].

Kosikov, G. K. (1989). Teofil Gotie, author of «Enamels and cameos» / G. Kosikov. Teofil Gote. Emali i kamei ; sost. G. K. Kosikov. Moskva : Raduga. Na fr. yazyike s parallelnyim russkim tekstom. S. 5–27 [in Russian].

Pahsaryan, N. T. (2012). Romantic prose by Teofil Gotie: between reality and imagination / N. Pahsaryan. Romanticheskaya proza: v 2 t [per. s fr.; izd. podgot. N. T. Pahsaryan, E. V. Tryinkina]. Moskva : Ladomir: Nauka. S. 521–550 [in Russian].

Bodler, Sh. (1998). Flowers of evil : Poems. Articles about a n art. Moskva: ZAO Izd-vo EKSMO- Press. 336 [in Russian].

Zhukova, N. A. (2016). Elite literature in the names: m onograph. Kyiv : In-t kulturolohii NAM Ukrainy. 304 [in Ukrainian].

Bodler, Sh. (1986). Power of imagination / Sh. Bodler. Sharl Bodler. Ob iskusstve [Per. s fr. N. Stolyarovoy & L. Lipman; predisl. V. Levika; poslesl. V. Milchinoy]. Moskva: Iskusstvo. S. 194–197 [in Russian].

Levchuk, L. T. (1997). Aesthetics of ХХ century of West Europe: navch. posibnyk. Kyiv : Lybid. 224 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Левчук Л. Т. Європейський культурний регіон: досвід теоретико-практичного паритету. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: альманах. Вип. 20. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2007. С. 83–90.

Мильчина В. А. Послесловие / В. Мильчина. Шарль Бодлер. Об искусстве. [Перев. с фр. Н. Столяровой и Л. Липман; предисл. В. Левика]. Москва: Искусство, 1986. С. 394–420.

Готье Т. Эмали и камеи: сборник; сост. Г. К. Косиков. Москва: Радуга, 1989. На фр. языке с параллельным русским текстом. — 368 с.

Косиков Г.К. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей» / Г. Косиков. Теофиль Готье. Эмали и камеи; сост. Г.К. Косиков. Москва: Радуга, 1989. На фр. языке с параллельным русским текстом. С. 5–27.

Пахсарьян Н. Т. Романтическая проза Теофиля Готье: между реальностью и воображением / Н. Пахсарьян. Романтическая проза: в 2 т [пер. с фр.; изд. подгот. Н. Т. Пахсарьян, Е.В. Трынкина]. Москва: Ладомир: Наука, 2012. С. 521–550.

Бодлер Ш. Цветы зла: Стихотворения. Статьи об искусстве. Москва: ЗАО Изд-во ЭКСМО- Пресс, 1998. 336 с.

Жукова Н. А. Елітарна література в іменах: монографія. Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2016. 304 с.

Бодлер Ш. Могущество воображения / Ш. Бодлер. Шарль Бодлер. Об искусстве [Пер. с фр. Н Столяровой і Л. Липман; предисл. В. Левика; послесл. В. Мильчиной]. Москва: Искусство, 1986. С. 194–197.

Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: навч. посібник. Київ: Либідь, 1997. 224 с.